Centar za brigu o porodici "Artemida"

Takovska br.4 a, 18000 Niš

018 522 698
018 223 210

Centar za brigu o porodici “Artemida”  je počeo sa radom septembra 2002.godine, a osnovala ga je Marina Stanković, diplomirani defektolog-surdoaudiolog.

            U skladu sa potrebama  savremene porodice i kroz dugogogodišnji rad, proširili smo delatnost i okupili veliki tim stručnih saradnika. Sada u centru „Artemida, već punih 10 godina, rade stručnjaci užih specijalnosti: defektolozi svih profila, logopedi, lekari, psiholozi, sociolozi, neuropsihijatri, više medicinske sestre, patronažna služba.

            Osim savetodavnog rada sa odraslima u našem centru vršimo i rehabilitaciju dece sa razvojnim smetnjama:

– Korekcija glasova i govora – logoped
– Utvrđivanje govorno-jezičkog statusa – logoped
– Problemi sa čitanjem i pisanjem u početnim razredima – logoped
– Rehabilitacija  dece sa autističnim problemima diplomirani defektolog
– Rehabilitacija dece sa mentalnim smetnjama – oligofrenolog
– Rehabilitacija dece sa oštećenjima sluha – surdoaudiolog – audiolingvista
– Rehabilitacija dece sa oštećenjima vida – tiflolog
– Rehabilitacija dece sa telesnim smetnjama – somatoped
– Disharmonični razvoj – psiholog
– Resocijalizacija
– Hiperaktivnost, nedostatak pažnje – psiholog
– Adolescentni problemi – psiholog
– Bolesti zavisnosti – psiholog

Naš stručni tim organizuje i psihološke radionice za roditelje dece sa smetnjama u razvoju.

U okviru centra „Artemida“ sa radom je počela i patronažna služba, sa timom medicinskih i patronažnih sestara, koja pruža zdravstvenu negu i zaštitu, kao i pomoć starim i nepokretnim licima.”

Global Digital Clinik