Sudski tumač za engleski jezik

sudski-tumac

Sudski tumač je ovlašćena osoba ili prevodilačka služba čije usluge se koriste za prevođenje pravnih dokumenata ili potvrda.

Ovo uključuje izvode iz matične knjige rođenih, univerzitetske diplome, akademske podatke, potvrde o osnivanju, statute i druga zvanična dokumenta. Samo ovlašćeni prevodioci imaju ovlašćenje za izdavanje overenog prevoda.

Ukoliko su vam potrebne profesionalne usluge sudskog tumača za engleski jezik – Beograd, Versus prevodilačka agencija  pravo je mesto na kome ćete dobiti najprecizniji prevod originalnog dokumenta kada je reč o prevodima sa srpskog na engleski jezik i obrnuto. Bez obzira da li vam je potreban overeni prevod, pismeni ili usmeni, sudski tumač za engleski jezik obezbediće vam kvalitetan, profesionalan i potpun prevod u dogovorenom roku.
Agecnija Versus pruža usluge prevođenja za sve vrste dokumenata, za fizička i pravna lica sa posebnim akcentom na kvalitet prevoda u domenu sertifikata i komercijalnih ugovora, kao i pravnih, ekonomskih, medicinskih i tehničkih prevoda.

Engleski, jezik globalne komunikacije

Većina ljudi smatra engleski globalnim jezikom jer je to jedini jezik koji govori i razume većina stanovništva u gotovo svim regijama svijeta. Šta je globalni jezik? Na svetu postoji približno 380 miliona govornika engleskog jezika i onih koji su naučili kao drugi jezik, što ga čini jednim od najrasprostranjenijih jezika na svetu u gotovo svakom segmentu društva:  obrazovanju, medicini, biznisu, tehnologiji, turizmu, komunikacijama i drugim sverama života. Upravo ovo prihvatanje na svetskom nivou i upotreba engleskog jezika je ono što ga čini globalni jezikom.

Prevod sudskog tumača sa overom

Overeni prevod je onaj koji ispunjava uslove u datoj zemlji, omogućavajući da se koristi u formalnim procedurama, pri čemu prevodilac preuzima odgovornost za njegovu tačnost. Sudski tumači overavaju prevedena dokumenta svojim potpisom i pečatom čime preuzimaju punu odgovornost za tačnost istih. Ova potvrda daje dokumentu zvaničan, formalni status i pravnu vrednost koja je ekvivalentna originalnom dokumentu. Za ovu vrstu prevoda potrebno je da dostavite originalan dokument ili kopiju originala overenu od strane nadležnih organa.

Postoje određeni tipovi dokumenata kojima je potrebno sertifikovanje, odnosno zahtevaju obaveznu overu sudskog tumača:

  • Sudska i pravna dokumenata (uverenje o prebivalištu, presude suda i drugih nadležnih organa, zapisnici, statuti, tužbe, pravilnici, osnivački akti i drugo)
  • Lična dokumenata (uverenja o državljanstvu, izvodi iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, lične karte, vozačke dozvole i putne isprave, školska svedočanstva, diplome, akreditacije, sertifikati, boravišne ili radne dozvole, bankovno stanje)
  • Kompanijska dokumenata (izvodi iz sudskog registra za privredne registre, poslovni i kupoprodajni ugovori, osnivački akti, finansijski i revizorski izveštaji, tenderska dokumentacija, pravilnici, statuti i standardi)
  • Tehnička dokumentacija (za potrebe dobijanja atesta nadležnih državnih nadležnih organa)
  • Medicinska i farmaceutska dokumentacija (lekarski izveštaji i nalazi)

Overa dokumenata Apostil pečatom

Ugovor o apostili, međunarodni je ugovor koji je izradila Haška konferencija o međunarodnom privatnom pravu. On određuje modalitete putem kojih se dokument izdat u jednoj od država ugovornica može overiti u pravne svrhe u svim ostalim državama potpisnicama. Potvrda koja se izdaje prema uslovima konvencije naziva se apostilom ili haškim apostilom. To je međunarodna potvrda koja se može uporediti sa notarizacijom u domaćem zakonu i obično dopunjuje lokalnu notarizaciju dokumenta. Ako se ugovor primenjuje između dve zemlje, takav apostil je dovoljan da potvrdi valjanost dokumenta i uklanja potrebu za dvostrukom sertifikacijom, od strane zemlje porekla, a zatim i od zemlje prijema.

Kada je potreban Apostil pečat?

Opšte pravilo je da će apostil biti potreban kada putujete u inostranstvo radi života ili rada. Međutim, postoje i druge situacije kada će vam ova vrsta sertifikata biti potrebna:

  • Ukoliko je zemlja u kojoj je dokument izdat potpisnica je Haške konvencije
  • Kada je zemlja u kojoj će se dokument koristiti je potpisnica Haške konvencije
  • U situacijama kada je potrebno izdavanje javnih dokumenata u inostranstvu poput međunarodnih brakova, međunarodnog preseljenja, zahteeva za studiranje, boravka ili državljanstva u stranoj državi, procedura usvajanja među državama, međunarodnih poslovnih transakcija i procedura stranih ulaganja, sprovođenje prava intelektualne svojine u inostranstvu(da navedemo samo neke)
  • Kada zakon zemlje u kojoj je dokument izdat smatra dokument javnim dokumentom
  • Kada zemlja u kojoj će se dokument koristiti treba apostil da bi dokument priznao kao zvanični strani javni dokument.