Sve više Nišlija dogovorom rešava sudski spor

Dogovorom do rešenja sudskog spora
Dogovorom do rešenja sudskog spora

Od osni­va­nja Slu­žbe za po­dr­šku al­ter­na­tiv­nom re­ša­va­nju spo­ro­va u Pa­la­ti prav­de, od­no­sno Vi­šem i Osnov­nom su­du u Ni­šu u de­cem­bru pro­šle go­di­ne uspe­šno je okon­čan znatan broj sud­skih pred­me­ta.

Od 150 organizovanih postu­paka dve tre­ći­ne spo­rova rešeno na zadovoljstvo stranaka

Spo­ra­zu­mi­ma stra­na­ka u po­stup­ku re­šen je ve­li­ki broj kom­plek­snih par­nič­nih pred­me­ta, a pr­vi put u na­šoj ze­mlji me­di­ja­ci­jom za­vr­ša­va se i je­dan broj kri­vič­nih, izjavio je za “Politiku” povodom tek završene “Nedelje medijacije”, pred­sed­nik Osnov­nog su­da u Ni­šu, Go­ran Spasić.

“In­fo-slu­žbi za po­dr­šku al­ter­na­tiv­nom re­ša­va­nju spo­ro­va za oko sto­ti­nu da­na posto­ja­nja i ra­da u Osnovnom i Višem su­du, po­stu­pa­ju­će su­di­je do­sta­vi­le su pre­ko 150 parnič­nih pred­me­ta, a po­red to­ga i vi­še od sto­ti­nu pred­me­ta pro­tiv gra­đa­na Ni­ša ko­je je utu­ži­lo Jav­no pred­u­ze­će „Ob­je­di­nje­na na­pla­ta” zbog du­go­va­nja”, rekao je Spaić.

Dogovorom do rešenja sudskog spora

Podsetimo, medijacija je oblik mirnog rešavanja sporova. U postupku medijacije, strane dobrovoljno nastoje da sporni odnos reše putem pregovaranja, uz pomoć medijatora.

Postupak se odvija kroz sesije, na kojima svaka strana iznosi svoje viđenje sukoba i problema.

Uloga medijatora je da utvrdi interese i potrebe strana, da utvrdi sporna pitanja i pitanja oko kojih postoji saglasnost, a krajnji cilj jeste pronalaženje rešenja koje je u interesu svih strana u sporu. Ukoliko se postigne sporazum, isti može imati snagu izvršne isprave.

Ako su stranke u sudskom postupku a žele da spor reše medijacijom, odrediće se zastoj postupka u trajanju od 60 dana, a ako ne reše za to vreme, spor će se vratiti u sudski postupak.

Služba za medijaciju-podršku alternativnom rešavanju sporova nalazi se u zgradi Palate pravde, kancelarija broj 78, a sve neophodne informacije mogu se dobiti i putem sajta i telefona 018/504-031.

Global Digital Clinik