Šta su studije o transfernim cenama i koji je njihov značaj?

Transferne cene

Sva privredna društva, pravna lica i preduzetnici koji posluju sa povezanim licima, ili sa istima obavljaju transakcije, imaju obavezu izrade studija o transfernim cenama i njeno dostavljanje nadležnim organima. Pored samog izveštaja o transfernim cenama, ovi subjekti u poreskom bilansu moraju prikazati i transferne cene i transakcije sa povezanim licima.

Kada privredni ili pravni subjekat podnese izveštaj o transfernim cenama nadležnim poreskim organima, isti mogu proveriti da li je cena realizovanih transakcija sa povezanim licima usklađena sa tržišnim uslovima. Studija o transfernim cenama predstavlja dokaz da preduzeće poštuje važeće regulative i ne izbegava plaćanje poreza na dobit.

Šta su transferne cene, kako se prave studija i izveštaj o transfernim cenama i kako vam ovaj zadatak mogu olakšati knjigovodstvene agencije, saznaćete u nastavku.

Šta su transferne cene?

Transferne cene su cene koje su formirane u poslovnim odnosima, za transakcije koje se obavljaju između povezanih lica – vašeg preduzeća i saradnika. Još jedan naziv za transferne cene je još i dogovorene cene, a transakcije koje se vrše odnose se na razmenu dobara i usluga između povezanih lica – to su kontrolisane transakcije.

U kontrolisane transakcije spadaju prodaja proizvoda i pružanje usluga, promet osnovnih sredstava, promet nematerijalne imovine, finansiranje (međusobne pozajmice, krediti i zajmovi), zajednička učešća u troškovima istraživanja i razvoja.

Koja lica su u obavezi da pripreme izveštaj o transfernim cenama?

Svi poreski obveznici koji posluju na teritoriji Republike Srbije koji stupaju u poslovne odnose sa povezanim licima imaju obavezu da cene usklade sa tržišnim uslovima, a zatim u poreskom bilansu prikažu izvršene transakcije po tržišnim cenama. 

Ako je vaše preduzeće imalo poslovne transakcije sa povezanim licima, u obavezi ste da sastavite izveštaj o transfernim cenama, kojim ćete transakcije prikazati u Poreskom bilansu.

Izveštaj o transfernim cenama se podnosi nadležnom poreskom organu, skupa sa poreskim bilansom. Izveštaj je potrebno podneti u zakonski predviđenom roku, kako preduzeće ne bi dobilo kazne – o ćemu će biti reči u nastavku. 

Zakon o porezu na dobit pravnih lica propisuje podnošenje izveštaja o transfernim cenama u jednom od naredna dva oblika:

 • Kao izveštaj o transfernim cenama u punom obliku (studija ili elaborat).
 • Kao izveštaj o transfernim cenama u skraćenom obliku (skraćeni izveštaj).

Pomoć pri analizi poslovanja sa povezanim licima i sastavljanju izveštaja o transfernim cenama u zakonski propisanom roku možete dobiti od poreskih stručnjaka u knjigovodstvenim agencijama.

Koji je rok za predaju studije o transfernim cenama?

Lica koja su u obavezi da podnesu izveštaj o transfernim cenama isti moraju dostavititi skupa sa poreskim bilansom. Rok za dostavljanje izveštaja o transfernim cenama isti je kao i vremenski rok koji je propisan za predaju poreske prijave, ali razlikuje se u odnosu na pravna lica i preduzetnike:

 • Za pravna lica rok za podnošnje izveštaja o transfernim cenama je 180 dana od isteka poreskog perioda. 
 • Za preduzetnik rok podnošenja izveštaja o transfernim cenama je najkasnije do 15. marta naredne godine.

Koje su kazne za nepodnošenje studije o transfernim cenama?

Ukoliko dokumentacija nije podneta na vreme, pravno lice ili preduzetnik se može suočiti sa kaznama, koje nisu samo novčane. Pored novčanog iznosa kazna može uključivati i porez, zateznu kamatu, privremenu zabranu rada, pa čak i zatvorsku kaznu! Sačinjavanju i podnošenju izveštaja o transfernim cenama bolje je pristupiti sistematično i ozbiljno. 

Sva pravna lica i preduzetnici će dobiti opomenu o predaji izveštaja, ukoliko ne predaju izveštaj na vreme. Nakon opomene će imati rok od 30 do 90 dana da podnesu studij. Međutim, ako se ni tada ne odazovu, uslediće novčana kazna. Visinu kazne određuje Poreska uprava:

 • Novčana kazna za pravno lice iznosi od 100.000 do 2.000.000 rsd.
 • Novčana kazna za odgovorno lice u pravnom licu je od 10.000 do 100.000 rsd.
 • Novčana kazna za preduzetnike iznosi od 50.000 do 500.000 rsd.

Ako dokumentacija i izveštaj o transfernim cenama budu dostavljeni po isteku propisanog roka pravno lice biće kažnjeno novčanom kaznom od 100.000 dinara, odgovorno lice kaznom od 10.000 dinara, a preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 50.000 dinara.

Ko su povezana lica?

Dva preduzeća koja obavljaju transakcije po transfernim cenama nazivamo povezana lica – jer ostvaruju međusobnu povezanost saradnjom. Povezana lica mogu biti fizička i pravna lica u čijim se odnosima sa obveznikom obavljaju transakcije koje se mogu kontrolisati, odnosno transakcije koje mogu uticati na donošenje poslovnih odluka. Povezana lica mogu biti sledeća:

 • Pravna lica, između kojih postoji najmanje 25% ili više učešća u kapitalu.
 • Pravna lica, koja poseduju najmanje 25% ili više glasačkih prava u organima upravljanja.
 • Pravna lica u kojima ista lica učestvuju u upravljanju, kontroli ili kapitalu sa najmanje 25% učešća, ili sa najmanje 25% glasova u njihovim organima.
 • Rodbinski odnosi – između obveznika i fizičkih lica u rodbinskim, bračnim ili vanbračnim odnosima, ukoliko poseduju najmanje 25% učešća u akcijama i udelima ili najmanje 25% glasova.
 • Pravna lica i poreski obveznici koji su rezidenti jurizdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom.

Knjigovodstvene agencije vam mogu pomoći da utvrdite da li ima osnova povezanosti između vašeg preduzeća i drugih lica sa kojima poslujete, kao i da pripremite izveštaj o transfernim cenama i na vreme ga predate nadležnim poreskim organima.