Kada i kome RFZO odobrava oslobađanje od plaćanja participacije

I u centru Niša kampanja „Ne dozvoli da pukne“ kojom se građani podstiču na redovne kontrole krvnog pritiska
I u centru Niša kampanja „Ne dozvoli da pukne“ kojom se građani podstiču na redovne kontrole krvnog pritiska

Građani od 19. marta mogu da podnose zahteve za oslobađanje od plaćanja participacije za lečenje, odnosno za obezbeđivanje zdravstvene zaštite u punom iznosu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Visina cenzusa zavisi od broja radnih dana u mesecu podnošenja zahteva

Kako je saopštio RFZO, pravo na oslobađanje imaju osiguranici i članovi njihovih porodica čiji su prihodi ispod cenzusa.

Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar-decembar 2019. godine iznosi 155,30 din po radnom satu-„Sl.glasnik R Srbije“ br. 69-18

Cenzus za osiguranika koji živi sam utvrđuje se u iznosu minimalne neto zarade, uvećane za 30 odsto u mesecu podnošenja zahteva.

Za osiguranika i članove njegove porodice cenzus se utvrđuje u visini minimalne neto zarade po članu porodice, u mesecu podnošenja zahteva.

Kada i kome RFZO odobrava oslobađanje od plaćanja participacije

Od plaćanja participacije za zdravstvene usluge (npr. pregledi kod izabranog lekara, lekovi za koje se plaća fiksna participacija od 50 dinara, laboratorijske analize, rehabilitacija, procentualno učešće u ceni implantata, medicinsko-tehničkih pomagala) oslobođene su određene kategorije građana.

Plaćanja su oslobođeni ratni vojni invalidi, mirnodopski vojni invalidi, civilni invalidi rata, slepa lica i trajno nepokretna lica, lica koja ostvaruju novčanu naknadu za tuđu pomoć i negu drugog lica, dobrovoljni davaoci krvi koji su krv dali deset i više puta (oslobođeni trajno), a oni koji su krv dali manje od deset puta u roku od 12 meseci posle svakog davanja krvi.

Dobrovoljni davaoci su oslobođeni plaćanja participacije za zdravstvene usluge za koje je predviđeno plaćanje, osim za lekove sa Liste lekova, kao i za medicinsko–tehnička pomagala i implantate.

Plaćanja participacije takođe su oslobođene i druge socijalno ugrožene kategorije koje ne plaćaju zdravstveno osiguranje, već se njihovo zdravstveno osiguranje finansira iz budžeta Republike Srbije (građani osigurani kao nezaposlena lica, izbegla, raseljena i prognana lica, lica starija od 65 godina života bez ostvarenog prava na penziju, lica romske nacionalnosti…i druge kategorije socijalno ugroženog stanovništva).

Stariji građani samo po osnovu godina ne mogu da se oslobode plaćanja obavezne participacije u zdravstvu, ali mogu na osnovu svoje hronične bolesti ili lošeg socijalnog statusa. Da bi uštedeli 50 dinara po pregledu ili kutiji leka, stariji građani bi trebalo da nabave dokaz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje kojim se oslobađaju od participacije, a za to sa dokumentacijom treba da odu u matičnu filijalu osiguranja.

Osim ovih kategorija, plaćanja participacije oslobođeni su i svi građani i članovi njihovih porodica čiji mesečni prihodi ne prelaze propisani cenzus za oslobađanje od plaćanja participacije.

Da bi osiguranik koji živi sam ostvario pravo na oslobađanje od participacije, potrebno je da njegov mesečni prihod ne prelazi iznos minimalne zarade u Republici uvećan za 30 odsto.

Ukoliko osiguranik živi sa članovima porodice, on i članovi njegove porodice mogu biti oslobođeni plaćanja participacije, ako ukupni mesečni prihod po članu porodice ne prelazi minimalnu zaradu u Republici.

Da bi osiguranik ostvario pravo na oslobađanje od plaćanja participacije za sebe i članove svoje porodice, neophodno je da svojoj filijali/ispostavi RFZO podnese zahtev na obrascu UP1 koji dobija u matičnoj filijali, kao i dokaze o visini svojih i prihoda ostalih članova porodice.

Ukoliko primanja ne prelaze propisani cenzus, odnosno osiguranik ispunjava uslov za korišćenje zdravstvene zaštite u celosti na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, ovlašćeno lice u filijali/ispostavi upisuje u rubrici „UPOZORENjE“ na 5. strani zdravstvene knjižice reči „UP-2 za godinu“ i overava pečatom i parafom.

Filijala/ispostava izuzetno, na zahtev osiguranog lica izdaje potvrdu za oslobađanje od plaćanja participacije na obrascu UP2.

Kako bi osiguranik bio oslobođen plaćanja participacije, neophodno je da prilikom odlaska u zdravstvenu ustanovu priloži zdravstvenu knjižicu u kojoj je unet podatak o pravu na oslobađanje od plaćanja participacije ili potvrdu o oslobađanju.

Ovde pogledajte šta sve obuhvata zdravstvena zaštita koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja uz plaćanje participacije.

Exe-Net