Kako smanjiti rizik od požara

Kako smanjiti rizik od požara
Kako smanjiti rizik od požara

Zakon o zaštiti od požara definiše sistem zaštite od požara kao skup mera i radnji za planiranje, finansiranje, organizovanje, sprovođenje i kontrolu mera i radnji zaštite od požara, za sprečavanje izbijanja i širenja požara, otkrivanje i gašenje požara, spasavanje ljudi i imovine, zaštitu životne sredine, utvrđivanje i otklanjanje uzroka požara, kao i za pružanje pomoći kod otklanjanja posledica prouzrokovanih požarom. 

To je skup aktivnosti koje imaju za cilj smanjenje rizika za nastanak požara, odnosno brzo i efikasno gašenje požara, ako do istog dođe. 

Njihov  osnovni cilj je zaštita života ljudi, telesnog integriteta, materijalnih dobara i životne sredine.

Poslodavci odnosno pravna lica imaju u oblasti zaštite od požara određene obaveze, čija su osnova odgovarajuća organizacija zaštite od požara i opšti akti koje moraju posedovati.

Ministarstvo unutrašnjih poslova na osnovu ugroženosti od požara, a u cilju utvrđivanja odgovarajuće organizacije i preduzimanja mera potrebnih za uspešno funkcionisanje i sprovođenje zaštite od požara, vrši podelu objekata, delatnosti i zemljišta u tri kategorije:

1) sa visokim rizikom od izbijanja požara – prva kategorija

2) sa povećanim rizikom od izbijanja požara – druga kategorija

3) sa izvesnim rizikom od izbijanja požara – treća kategorija

Od kategorije ugroženosti od požara zavise i obaveze pravnog lica u oblasti zaštite od požara.

Prva kategorija ugroženosti od požara podrazumeva obavezno organizovanje sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara, obezbeđivanje tehnički opremljene i obučene vatrogasne jedinice sa potrebnim brojem vatrogasaca i obezbeđivanje adekvatne opreme i uređaja za gašenje požara.

Druga kategorija podrazumeva obavezno organizovanje sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara i stalno dežurstvo sa potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje mera zaštite od požara i obezbeđivanje adekvatne opreme i uređaja za gašenje požara.

Za treću kategoriju obavezno je organizovanje sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara sa potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje mera zaštite od požara i obezbeđivanje adekvatne opreme i uređaja za gašenje požara

Subjekti u prvoj i drugoj kategoriji ugroženosti od požara obavezni su da donesu Plan zaštite od požara, dokument koji sadrži prikaz postojećeg stanja zaštite od požara, procenu ugroženosti od požara, organizaciju zaštite od požara, predlog tehničkih i organizacionih mera za otklanjanje nedostataka i unapređenje stanja zaštite od požara,  proračun potrebnih finansijskih sredstava i propisane proračunske i grafičke priloge. 

Na Plan zaštite od požara i izmene i dopune tog plana pribavlja se saglasnost Ministarstva kojom se potvrđuje punovažnost ovih dokumenata.

Subjekti svrstani u treću kategoriju ugroženosti od požara imaju obavezu da donesu Pravila zaštite od požara,  dokument koji opisuje način osposobljavanja zaposlenih za sprovođenje zaštite, proračun broja ljudi koji se mogu evakuisati, uputstva, planove evakuacije itd.

Svi subjekti zaštite od požara moraju imati planove evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara koji moraju biti istaknuti na vidljivom mestu

Prema Zakonu o zaštiti od požara potrebno je imenovati lice koje je stručno osposobljeno za sprovođenje zaštite od požara.  Za obavljanje poslova zaštite od požara može biti angažovano i drugo pravno lice koje ispunjava propisane uslove i ima ovlašćenje Ministarstva unutrašnjih poslova za obavljanje ovih poslova.

Nadzor nad sprovođenjem zakona o zaštiti od požara kao i kontrolu izvršavanja obaveza od strane poslodavca vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova preko inspektora.  Ukoliko utvrdi da pravno lice ne postupa u skladu sa zakonom, inspektor rešenjem može naložiti preduzimanje određenih mera.

Ukoliko spadate u kategoriju kojoj treba plan zaštite od požara možete se javiti Agenciji GDS koja će vam uraditi kompletnu studiju zaštite od požara.

tiffany production