Javni konkurs za dodelu novčane pomoći “Sveta Petka” za lečenje neplodnosti

Gradska opština Medijana raspisala je javni poziv za finansijsku pomoć u lečenju neplodnosti putem biomedicinski potpomognutog oplođenja vantelesnim putem.

Pravo na pomoć mogu ostvariti punoletni i poslovno sposobni supružnici ili vanbračni partneri koji žive u skladu sa zakonom koji uređuje porodične odnose i koji su u stanju da vrše roditeljsku dužnost u interesu deteta.

Uslov za ostvarivanje prava na pomoć je da su supružnici ili vanbračni partneri iscrpili sve druge metode lečenja neplodnosti ili imaju medicinsko stanje koje zahteva vantelesnu oplodnju, a procenu medicinske opravdanosti vrši podkomisija sastavljena od tri doktora medicine specijalista iz odgovarajuće oblasti.

Iako je pomoć dostupna samo jednom, supružnici ili vanbračni partneri koji ispunjavaju uslove i koji nemaju prethodno ostvareno pravo na finansijsku pomoć za lečenje neplodnosti vantelesnom oplodnjom putem ovog programa, mogu aplicirati za novčanu pomoć “Sveta Petka”. Međutim, samo oni koji imaju prebivalište na području Gradske opštine Medijana i bez prekida najmanje godinu dana koji prethode raspisivanju javnog konkursa mogu biti odabrani za finansijsku pomoć.

Ovim pozivom grad Medijana želi da pomogne supružnicima i vanbračnim partnerima u ostvarenju roditeljstva i rešavanju problema neplodnosti.

U skladu sa konkursom, neophodno je dostaviti određenu dokumentaciju kako bi se kandidati kvalifikovali za pomoć.

 1. Prijava na Javni konkurs za dodelu pomoći za lečenje neplodnosti – u slobodnoj formi i potpisana od oba supružnika, odnosno vanbračna partnera.
 2. Izvod iz matične knjige venčanih (za supružnike) – original ili fotokopija izdavalac: Gradska uprava Grada Niša
 3. Izjava dva svedoka da vanbračni partneri vode zajednički život u skladu sa zakonom kojim se uređuju porodični odnosi (za vanbračne partnere)
  Napomena: Potpisi svedoka na izjavi moraju biti overeni, u skladu
  sa zakonom
 4. Relevantna medicinska dokumentacija – original ili fotokopija:
  -Spermogram – ne stariji od 6 meseci;
  -Bazični hormonski status – ne stariji od 6 meseci;
  -HSG;
  -Druga relevantna medicinska dokumentacija (otpusne liste sa
  ginekoloških operacija, otpusne liste sa prethodnih
  intrauterinih insemenacija i vantelesnih oplodnji i sl.)
  Napomena: Relevantna medicinska dokumentacija dostavlja se u posebnoj, zatvorenoj koverti sa napomenom: „Relevantna medicinska dokumentacija namenjena Podkomisiji za procenu medicinske opravdanosti dodele pomoći za lečenje neplodnosti“.
 5. Uverenja o prebivalištu za oba supružnika, odnosno vanbračna partnera – original ili fotokopija izdavalac: Policijska uprava u Nišu ili overena izjava sa 2 svedoka od strane notara. Potpisi svedoka na izjavi moraju biti overeni, u skladu sa zakonom.Napomena: Uverenje mora da sadrži dokaz da supružnik, odnosno vanbračni partner prilikom raspisivanja javnog konkursa ima prebivalište na području Gradske opštine Medijana i bez prekida najmanje godinu dana koji prethode raspisivanju javnog konkursa
 6. Lična karta oba supružnika, odnosno vanbračna partnera – fotokopija
  Napomena: lice koje poseduje ličnu kartu sa mikrokontrolerom (čipom), uz fotokopiju lične karte dostavlja i elektronski čitač lične karte.

Rok za prijavu na javni konkurs.

Rok za prijavu kandidata na Javni konkurs za dodelu pomoći za lečenje neplodnosti je 15 dana od dana objavljivanja Obaveštenja o Javnom konkursu u dnevnom listu „Narodne novine“ (21. april 2023. god.)

Kriterijumi i vrednovanje kandidata prilikom odlučivanja.

Svim supružnicima, odnosno vanbračnim partnerima koji podnesu potpune i blagovremene prijave na Javni konkurs i ispunjavaju uslove iz tačke I Javnog konkursa, biće dodeljena pomoć za lečenje neplodnosti.

Obaveštenje o nerazmatranju neophodnih i neblagovremenih prijava na Javni konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave na Javni konkurs neće biti razmatrane prilikom odlučivanja.

Ostale važne infomracije

Odluku o dodeli pomoći za lečenje neplodnosti donosi Veće Gradske opštine Medijana na predlog Komisije „Sveta Petka“. Kada odlučuje o dodeli, Veće istom odlukom utvrđuje i visinu iznosa pomoći za lečenje neplodnosti. Odluka Veća je konačna. Na osnovu odluke o dodeli pomoći za lečenje neplodnosti, supružnici, odnosno vanbračni partneri zaključuju ugovor o korišćenju pomoći za lečenje neplodnosti sa Gradskom opštinom Medijana, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem pomoći za lečenje neplodnosti.

Rok za korišćenje prava na pomoć za lečenje neplodnosti je dve godine od dana zaključenja ugovora o korišćenju pomoći za lečenje neplodnosti. Supružnici, odnosno vanbračni partneri koji iz medicinski opravdanih razloga nisu iskoristili pravo na pomoć za lečenje neplodnosti u navedenom roku, mogu podneti zahtev za produženje roka za korišćenje prava na pomoć za lečenje neplodnosti, za još najviše dve godine.

Prijave na Javni konkurs, sa svim dokazima koje je neophodno priložiti uz prijavu, podnose se neposredno u Gradskoj opštini Medijana, ulica Pariske komune bb, u kancelariji broj 3 ili poštom, na adresu Gradske opštine Medijana, sa naznakom: „Prijava na Javni konkurs za dodelu novčane pomoći „Sveta Petka“ za lečenje neplodnosti biomedicinski potpomognutim oplođenjem postupkom vantelesnog oplođenja“.

Dokaze o činjenicama koje nisu uslov za ostvarivanje prava na pomoć za lečenje neplodnosti ne treba prilagati uz prijavu. Ukoliko je kao dokaz potrebno dostaviti overenu fotokopiju dokumenta, u Javnom konkursu to je navedeno kao „overena fotokopija“, a ukoliko je kao dokaz potrebno dostaviti neoverenu fotokopiju dokumenta, u Javnom konkursu to je navedeno kao „fotokopija“.