Danas je Međunarodni dan ljudskih prava

Međunarodni dan ljudskih prava
Foto: Ilustracija

“Svi ljudi rođeni su slobodni, sa jednakim dostojanstvom i pravima”, stoji u prvom članu Opšte povelje o ljudskim pravima.

Kao i svake godine, 10. decembra se širom sveta obeležava Međunarodni dan ljudskih prava, koji je ustanovljen još 1950. godine. Međunarodna regulativa ljudskih prava i sloboda, ustanovljena je Poveljom Ujedinjenih nacija iz 1945. godine.

Jedan od najznačajnijih dokumenata u ovoj oblasti je Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda Saveta Evrope, doneta 1950. godine. Osim čiste proklamacije osnovnih ljudskih prava i sloboda, Konvencija o ljudskim pravima ustanovljava i mehanizam nadzora nad njihovim ostvarivanjem i zaštitom.

Iz Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije poručuju: “Ove godine Međunarodni dan ljudskih prava posvećen je obeležavanju 20 godina od osnivanja Kancelarije visokog komesara UN, 21. decembar 1993. godine. Generalna Skupština UN osnovala je ovaj organ postupajući po preporukama usvojenim na Svetskoj konferenciji o ljudskim pravima održanoj nešto ranije u Beču. Tada je usvojena Bečka deklaracija i program akcije koji označavaju jačanje daljih napora u zaštiti i promovisanju ljudskih prava u svetu.”

“U svetu je proteklih 20 godina došlo do temeljnog napretka u unapređenju prava žena, razvoja međunarodnog prava za utvrđivanje odgovornosti za kršenje ljudskih prava, zašti i promociji prava marginalizovanih grupa i mnogo veće razumevanje univerzalnosti i nedeljivosti ljudskih prava”, navode u Kancelariji za ljudska i manjinska prava.

Oni dodaju da u Repbulici Srbiji još uvek postoje problemi koje treba prevazići i koji se odnose na položaj Roma u društvu, osoba sa invaliditetom, novinara i branitelja ljudskih prava, izbeglica i interno raseljenih lica. Pored toga, treba preduzeti odgovarajuće mere u cilju garantovanja slobode okupljanja, pre svega, LGBT osoba, kao i rešavanja pitanja nasilja u porodici.