Anima plus: Multidisciplinarni pristup u radu sa decom svih uzrasta.

Anima plus: multidisciplinarni pristup u radu sa decom svih uzrasta.
Anima plus

Centar za psihoterapiju “Anima plus” je sastavljen od tima stručnjaka za decu i adolescente, i pruža multidisciplinarni pristup u radu sa decom svih uzrasta.

Imamo širok dijapazon aktivnosti u prevenciji i savladavanju teškoća i neadekvatnih oblika ponašanja dece i mladih sa razvijanjem svesnosti o važnosti pravovremenog prepoznavanja, reagovanja i pružanja pomoći deci, roditeljima i nastavnicima.

Aktivnosti našeg tima obuhvataju:

-procenu psihomotornog razvoja 
-procenu aktuelnog nivoa intelektualnog i socio-emocionalnog funkcionisanja deteta (psihodijagnostika-psihološko testiranje)
-kreiranje i sprovođenje programa za podsticanje i stimulisanje razvoja
-upoznavanje i prevazilaženje različitih faza u razvoju deteta 
-pružanje preventivnih, savetodavnih, psihoterapijskih i edukativnih usluga deci i roditeljima
-psihološka procena sposobnosti, ličnosti i interesovanja, motivacionih osobina i radnih performansi u cilju profesionalne orijentacije i profesionalne selekcije

Psihološko-savetodavni i psihoterapijski rad dece i mladih obuhvata:

– prevazilaženje krize identiteta i lošeg odnosa sa roditeljima
– ponovno uspostavljanje narušenih porodičnih veza 
– preventivno delovanje posle traumatičnih događaja
– prevazilaženje strahova i fobija
– prevazilaženje poremećaja ishrane
– oslobađanje od opsesivnih misli i radnji
– prevazilaženje depresivnosti, osećanja usamljenosti i izolovanosti
– razvoj i jačanje samopouzdanja i samopoštovanja
– sprečavanje zloupotrebe psihoaktivnih supstanci
– savladavanje teškoća u vezi sa usvajanjem školskog gradiva, podrška učenju
– razvoj emocionalnih i socijalnih veština dece, samospoznaja ličnih emocija i potreba
– pronalaženje afirmativnih načina da se zadovolje lične potrebe
 
Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

Defektološki tretman dece i mladih  obuhvata:

– tretman poremećaja adaptacije, ponašanja i navika 
– preventivno-korektivni tretman agresivnog ponašanja i vršnjačkog nasilja
– problemi u vršnjačkoj grupi (poštovanje tuđe ličnosti i pravila ponašanja)
– problemi u komunikaciji i sticanju veština komunikacije
– prevazilaženje neadekvatnih načina ekspresije besa
– tretman dece i mladih sa smetnjama u razvoju i/ili inkluzivnom školovanju
– tretman dece sa poremećajem pažnje i hiperaktivnosti
 
 
Krajnji cilj nam je da kroz timski rad centra “Anima plus”,  dečjeg psihijatra, psihologa i specijalnog pedagoga-defektologa, optimalizujemo rast i razvoj dece u svim aspektima, da im pomognemo da ojačaju i iskoriste sopstvene sposobnosti, steknu nezavisnost i ostvare obrazovnu, socijalnu i emocionalnu integraciju.
 
Informacije na sajtu www.animaplus.rs
Kurs Digitalnog Marketinga