Promocija knjiga pesama „Biće snega“ i „Matica“

Promocija knjiga u NKC-u
Promocija knjiga u NKC-u

Predstavljanje knjiga pesama „Biće snega“ Stane Dinić Skočajić i „Matica“ Sunčice Denić organizuje Niški kulturni centar u petak, 30. marta od 19 sati.

PREDSTAVLJANjE KNJIGA AUTORKI NAGRAĐENIH KNJIŽEVNOM NAGRADOM „MILICA STOJADINOVIĆ SRPKINJA“

O knjigama će govoriti:

Gordana Nonin, urednica (Zavod za kulturu Vojvodine),
Dragana V. Todoreskov, književna kritičarka,
Sunčica Denić i Stana Dinić Skočajić, autorke.

Razgovor će voditi književnik Zoran Pešić Sigma.
Urednica programa je Milena Mišić Filipović.

STANA DINIĆ SKOČAJIĆ

Rođena u Strumici ( Makedonija), živela u Kovinu, Beloj Crkvi, Beogradu, Knjaževcu. Osnovnu školu, gimnaziju i Višu pedagošku školu – Srpskohrvatski jezik i jugoslovenska književnost, završila u Nišu. U Beogradu studirala na Filološkom fakultetu (istoimena grupa). Živi u Nišu.

Piše prozu i poeziju. Radila na radiju i na televiziji. Jedan je od pokretača časopisa za kritiku „Niški analitičar“. Kao umetnički direktor Književne kolonije „Sićevo“ uredila i vodila brojne okrugle stolove, tematske rasprave i uređivala kompletan program kolonije.

Autor je održivog projekta DANI STEVANA SREMCA i pokretač NAGRADE STEVAN SREMAC,koja se dodeljuje za najbolju knjigu priča ili roman.

U časopisu Gradina uređivala prozu. U više navrata bila je članica nekoliko žirija za dodelu uglednih književnih nagrada (Žiri Nagrade „B. Miljković“, Nagrade „Stevan Sremac“, Nagrade „Ramonda Serbika“). Uređivala je Književni program u Niškom kulturnom centru.

Nagrađivana za pojedinačne priče. 

Krajem 2016. godine uručena joj je Nagrada „Milica Stojadinović Srpkinja“, za knjigu pesama TEGLICE ZA BUBICE.

Njene pesme i priče zastupljene su u brojnim antologijama, od kojih je najnovija Antologija srpskih pesnika (autorke su: Dubravka Đurić i Biljana Obradović) pod naslovom MAČKE I SLIKARI, nedavno objavljena u Americi, sa pogovorom vodećeg američkog pesnika Čarlsa Bernstina. Prevođena na engleski, ruski, španski, italijanski, bugarski i makedonski jezik.

Članica je Srpskog književnog društva.

Objavljene knjige: Gladna tama, priče, BIGZ, 1996, Ušivanje senke, pesme, Prosveta-Niš, 1996, Mreža, pesme, Prosveta-Niš, 1998, Mrtvi smo ozbiljni, priče, Narodna knjiga, 2001, Strašne strasne veze, roman, Narodna knjiga, 2002, Tu si, ptičice, priče, Narodna knjiga, 2004, Noć u golom vrtu, pesme, Narodna knjiga, 2006, Vlažni cvil, pesme, Narodna knjiga, 2008, I povedi me tamo, pesme, Biblioteka „Stefan Prvovenčani“ 2010, Teglice za bubice, Književna opština Vršac 2015, Biće snega, Zavod za kulturu Vojvodine, Novi Sad 2017.

SUN­ČI­CA DE­NIĆ

Ro­đe­na je 1956. god. u Uglja­ru kod Pri­šti­ne. Pi­še po­e­zi­ju, pro­zu, knji­žev­nu kri­ti­ku i ese­je. Pre­vo­đe­na i nagrađivana. Ži­vi u Vra­nju, ra­di na Pedagoškom fa­kul­te­tu. Član je Udruže­nja knjiže­vnika Srbi­je i Srpskog književnog društva.

Ob­ja­vlje­ne knji­ge pesama: Po­god­ba, Je­din­stvo, Pri­šti­na 1985, Ple­me u snu, Uni­ver­zi­tet­ska ri­ječ, Nik­šić 1989, Klup­ko, No­lit, Be­o­grad 1994, Obr­nu­ta go­di­na, No­lit, Be­o­grad 1997, Nevreme, Albatros plus, Beograd, 2016. Objavljeni romani: Tri sve­ta, Fi­lip Vi­šnjić, Be­o­grad 2008, Svet izvan, Albatros plus, Beograd, 2014.

Ostale knjige: Re­to­ri­ka (sa dr Ve­rom Ce­nić), Uči­telj­ski fa­kul­tet, Vra­nje, 1995, Knji­žev­no de­lo Ma­noj­la Đor­đe­vi­ća Pri­zren­ca, In­sti­tut za srp­sku kul­tu­ru, Pri­šti­na, NIJP „Pa­no­ra­ma“, Be­o­grad, Fi­lo­zof­ski fa­kul­tet, Ko­sov­ska Mi­tro­vi­ca, 2003, Op­šte i lič­no, Ogle­di o knji­žev­no­sti, Fi­lip Vi­šnjić, Be­o­grad, 2005; dru­go iz­da­nje 2006, Knji­žev­nost, iz­bor knji­žev­nih i knji­žev­no­na­uč­nih tek­sto­va, Uči­telj­ski fa­kul­tet, Vra­nje, 2007. (hre­sto­ma­ti­ja), Srp­ski pi­sci na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji (1871/1941), In­sti­tut za srp­sku kul­tu­ru, Pri­šti­na-Le­po­sa­vić, 2008, Me­ra i pri­vid, eti­kom do knji­žev­ne este­ti­ke, Ogle­di o knji­žev­no­sti, Be­o­grad­ska knji­ga, Be­o­grad, 2010, Pro­gon i za­vi­čaj, srp­ska knji­žev­nost Ko­so­va i Me­to­hi­je, In­sti­tut za srp­sku kul­tu­ru, Pri­šti­na-Le­po­sa­vić, 2011, Bibliografija radova nastavnika i saradnika Učitelj­skog fakulteta u Vranju 1993-2013 (sa Nenadom Dejkovićem), Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2013, Književnost za decu–krila za začarani let, Učiteljski fakultet u Vranju, Zmajeve dečje igre, Vranje, Novi Sad, 2014.