19 дин/кг

Продаја покретних расходованих ствари

Detalji Oglasa

  • Objavljen: 09/07/2021

  • Cena Prodaje: 19 дин/кг

  • Stanje: used

  • Lokacija: Niš

  • Telefon: 018/ 243 618, 243 619

  • Pregleda: 1260

Opis Oglasa

Завод за васпитање омладине у Нишу, у складу са Одлуком управног одбора бр. 07-415/2 од 02.06.2021. године и чланом 2. Интерног упуства_о поступку отуђења покретних расходованих ствари Завода за васпитање омладине Ниш, бр. 02-486 од 20.04.2016. године
оглашава
продају покретних ствари прикупљањем писаних понуда, и то:

1. котao за грејање на чврсто гориво, 160 kw „Неовулкан“ Зрењанин, као секундарну сировину- гвожђе, почетна купопродајна цена 19 динара по килограму, с тим да ће се тачна количина утврдити мерењем приликом предаје ствари изабраном понуђачу;
2. котao за грејање на чврсто гориво, 250 kw, „Еко Стар“ Књажевац, као секундарну сировину- гвожђе, почетна купопродајна цена 19 динара по килограму, с тим да ће се тачна количина утврдити мерењем приликом предаје ствари изабраном понуђачу.

Право учешћа имају сва правна и физичка лица. Поступак се спроводи путем прикупљања затворених писаних понудa. Ствари се отуђују као целина (све одједном), у виђеном стању и неће се прихватити парцијална куповина, као ни накнадне рекламације. Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума највише понуђене цене дате у понуди. Изабрани понуђач је дужан да цену уплати у целости у року од 8 /осам/ дана од дана закључења уговора. Све трошкове око преузимања, транспорта и мерења тежине сноси изабрани понуђач. Ствари се могу разгледати у Заводу за васпитање омладине у Нишу, Божидарчева 37 и са исте локације се преузимају.
Контакт особа Аца Петровић, тел. бр. 018/ 243 619. Неопходна је најава телефоном 1 дан унапред.
Писане понуде се достављају у затвореној коверти и треба да садрже понуђену цену, са и без ПДВ-а, назив понуђача, адресу, број телефона, фотокопију личне карте понуђача (за физичка лица), извод из регистра привредних субјеката надлежног органа (за правно лице и предузетника), потпис (овлашћеног лица).
Рок за подношење понуде истиче 23.07.2021. године у 12,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно, путем поште или електронском поштом на адресу zavodnis@gmail.com .
Понуде које се достављају у штампаној форми, достављају се у затвореној коверти на адресу: Завод за васпитање омладине у Нишу, Божидарчева 37. Коверат са понудом мора имати ознаку “ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ – ПРОДАЈА РАСХОДОВАНИХ СТВАРИ”, а на полеђини назив понуђача и адресу са бројем телефона.
Отварање понуда обавиће се дана 23.07.2021. године у 12,30 часова, у Заводу за васпитање омладине у Нишу, Божидарчева 37.

Неблаговремене и непотпуне понуде неће се разматрати.