UKC Niš nudi posao za 26 zdravstvenih radnika. Prijave počele 19. jula, rok osam dana

orl
Foto: Arhiva (UKC Niš)

Medicinske sestre, viši radiološki tehničari, pedijatrijske i ginekološko-akušerske sestre ukupno njih 26, od 19. jula mogu da se prijave na oglas koji je objavio UKC Niš, a u kome stoji da će biti zapošljeni na određeno vreme, sa punim radnim vremenom, radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih, do njihovog povratka na posao. Odluku o tome ko će biti primljen donosi v. d. direktora Zoran Perišić, na osnovu izveštaja komisije.

Biće primljeno 10 viših medicinskih sestara opšteg smera, 2 viša radiološka tehničara, 11 medicinskih sestara / tehničara opšteg smera, jedna pedijatrijska sestra i dve ginekološko akušerske sestre.

Uslovi za kandidate za više medicinske sestre i radiološke tehničare jesu da su završili strukovne studije prvog stepena ili osnovne studije u trajanju od najmanje dve godine i da imaju položen stručni ispit. Za medicinske sestre i tehničare opšteg smera uslovi su da imaju završenu srednju medicinsku školu – opšti smer i položen stručni ispit, a za pedijatrijske sestre uslov je takođe položen stručni ispit, kao i završena srednja škola – odsek za medicinske sestre za zdravstvenu zaštitu dece. Za posao ginekološko-akušerske sestre, uslov je, da osim stručnog ispita, imaju završen pomenuti smer u srednjoj medicinskoj.

Uz prijavu za oglas sa tačnom naznakom za koji posao se prijavljuje, kandidat treba da dostavi kratku biografiju (CV) sa kontakt podacima, kao i overene diplome više ili srednje škole, svedočanstva za svaki razred, lekarsko uverenje, uverenje o položenom stručnom ispitu, licencu nadležne komore ako je u radnom odnosu ili rešenje o upisu u komoru ako nije u radnom odnosu, očitanu ličnu kartu i izvod iz matične knjige venčanih ako je menjano prezime.

Biće formirana i komisija koja će na osnovu uvida u prispelu dokumetaciju prijavljenih kandidata odabrati one koji ispunjavaju uslove oglasa i koji će ući u uži izbor za prijem u radni odnos – stoji u Oglasu.

Odabrani kandidati mogu biti pozvani na razgovor sa komisijom, koja će dati predlog o izboru vršiocu dužnosti direktora Zoranu Perišiću.

Prijave se podnose lično na pisarnici Univerzitetskog kliničkog centra ili putem preporučene pošte na adresu: Univerzitetski klinički centar Niš, Bulevar dr Zorana Đinđića br. 48, sa napomenom “Za oglas” i naznakom za koje radno mesto se konkuriše.