Specijalistička oftal­mološka ordinacija i optika "Zona Vida Veselinović"

Tržno poslovni centar “Zona I”
Bulevar Nemanjića 67, lok. 34

018 258 350
018 226 995
Fax:018 237 780

e-mail kontakt
www.zonavidaveselinovic.com
Posetite nas na Fejsbuku

Specijalistička oftal­mološka ordinacija i optika “Zona Vida Veselinović” osno­vana je 2000. godine u poslovnom cen­tru „Zona I” u Bule­varu Neman­jića 67, u Nišu.

Osni­vač ordi­nacije je dr Kristina Sto­janović. Od početka rada ordi­nacije, kao kon­sul­tant radiprof. dr Dra­gan Veseli­nović, oftal­molog velikog iskustva. Prof. dr Dra­gan Veseli­nović, je nakon speci­jal­izacije na VMA u Beogradu nas­tavio uspešnu kar­i­jeru prvo u Vojnoj bolnici u Nišu, a kas­nije u Klin­ici za očne bolesti KC Niš.

Ponevši veliko iskustvo sa speci­jal­izacije i kas­ni­jim usavrša­van­jima u Šved­skoj i Engleskoj uveo je puno nov­ina u oftal­mologiji u sre­dini u kojoj radi. Veliko iskustvo u savre­menoj hirurgiji katarakte nakon više od 10 000 uspešnih operacija, čini ga jed­nim od najiskus­ni­jih hirurga pred­njeg seg­menta oka u Srbiji.

Ordi­nacija „Veseli­nović“ pose­duje savre­menu opremu uz pomoć koje je moguće obav­iti dijag­nos­tiku svih oftal­moloških obol­jenja. Nakon detaljnog pre­gleda omogućena je rana dijag­nos­tika i lečenje najvećeg broja obol­jenja oka. Zah­valju­jući velikom iskustvu prof. dr Dra­gana Veseli­novića moguće je uspešno izvođenje najkom­p­liko­vani­jih operacija katarakteglaukoma i drugih obol­jenja pred­njeg seg­menta oka.

Optika VIZUS-V

U sklopu ZONE VIDA VESELI­NOVIĆ nalazi se i optika VIZUS-V, koja pos­toji nešto duže, od 1995. g. sa pred­hod­nim sedištem u PC „Ambasador“ u Nišu. U ovoj optici možete dobiti vrlo kvalitetno izrađene naočare po pris­tu­pačnim cenama. Deviza ove optike je „Vašim očima s ljubavlju“ i tako funkcioniše god­i­nama, pri čemu je sve više onih koji su se uver­ili u kvalitet naočara i ljubaznost osoblja.

Usluge

Specijalističke usluge ordinacije

Operacija katarakte

Katarakta je vodeći uzrok slepila u svetu. Procenjuje se da je 1998. godine katarakta bila uzrok slepila 20 mil­iona ljudi širom sveta. Potrebu za operaci­jom katarakte ima 30 mil­iona ljudi godišnje, ali samo ih 10 mil­iona oper­iše. Danas je tehnologija savre­mena, pril­ično sig­urna i daje pot­puno pred­vidive rezul­tate, a pre­poruka je da se katarakta oper­iše onda kada počne da smeta za nor­malan život i rad.

Više informacija


 

Lečenje glaukoma

Glaukom ili kako se često naziva “povišen očni pri­ti­sak” vrlo je česta očna bolest koja pred­stavlja jedan od vodećih uzroka slepila u svetu i kod nas! Glaukom je stanje u kojem je otežano održa­vanje nor­malnog pro­toka očne vodice kroz Vaše oko, što uzrokuje visoke vred­nosti očnog pri­tiska unutar oka i dovodi do oštećenja vidnog živca, propadanja vidnog polja i gubitka vida. Opas­nost leži u tome da nema izraz­i­tih sub­jek­tivnih simp­toma – glaukom ne osećate dok ne postane prekasno!

Više informacija


 

Optička koher­entna tomo­grafija

Optička koher­entna tomo­grafija (OCT) je dijag­nos­tička metoda kojom je omogućeno sagle­da­vanje poprečnih pre­seka unutrašnje struk­ture tkiva visoke rezolu­cije, meren­jem vre­mena kašn­jenja eha i inten­ziteta odbi­jenog svetla o struk­ture tkiva. Na ovaj način se postiže „optička biop­sija“ tkiva bez eks­ciz­ije i vizuelizacija mor­fologije tkiva u stvarnom vre­menu, pod kon­trolom ispitivača.

Više informacija


 

Senilna degen­eracija makule

Senilna degen­eracija makule (Age Related Mac­u­lar Degen­er­a­tion) pred­stavlja vodeći uzrok slepila u razvi­jenim zeml­jama i jedan od vodećih oftal­moloških prob­lema savremene oftal­mologije. Rizik nas­tanka ovog obol­jenja znača­jno raste sa god­i­nama. U pop­u­laciji od 65 do 75 godina iznosi 10%, dok u pop­u­laciji star­i­joj od 75 godina rizik je 35%.

Više informacija


 

Kontaktna sočiva

Kontaktna sočiva su optička pomagala koja služe za korekciju vida, u terapijske i kozmetičke svrhe. Tehnološki napredak je učinio da trenutno imamo sočiva koja su biokompatibilna, sa dobrim optičkim karakteristikama i komforna.

Global digital clinic