€20

SPSS – STATISTIČKA OBRADA PODATAKA

Detalji Oglasa

Opis Oglasa

Nudim kompletnu obradu podataka i interpretaciju dobijenih podataka.

Usluge statističke obrade podataka su za potrebe: seminarskih, diplomskih, specijalističkih, master, magistarskih i doktorskih radova kao i za sve vrste naučnih radova.
Cena je podlozna dogovoru i zavisi od:ciljeva istraživanja, baze podataka, kompleksnosti analize, rokova.

Od statistickih analiza radim: Deskriptivnu statistiku, Neparametarske testove, Testovi za ispitivanje razlika između grupa (T-test, ANOVA, multivarijaciona analiza varijanse, analiza kovarijanse), Tehnike za istraživanje veze između različitih obeležja (korelacija, linearna regresija, višestruka regresija, faktorska analiza), Klaster analiza, Cox regresija.
Dugogodišnje iskustvo u pisanju radova objavljenih u međunarodnim časopisima u kojima je urađena statistikčka obrada podataka (SPSS) garantuje kvalitet i pouzdanost urađenih statističkih metoda.

Ukoliko ste zainteresovani, pisite mi na: naprednastatistikaspss@gmail.com