Flawless - Agencija za pružanje prevodilačkih usluga

Flawless – Prevodilačke usluge
Trg Pavla Stojkovića 5/21, 18 000 Niš

069 37 59 941

dusanabramovich@gmail.com
www.flawless-agency.wixsite.com

Pratite nas na Facebook-u

 Dušan Abramović preduzetnik – prevodilačke usluge “Flawless” pruža usluge pismenog i usmenog prevoda, sa ili bez overe sudskog tumača, sa engleskog jezika na srpski i obratno.

Prevodi svih vrsta dokumenata

Pravni

 • Ugovori
 • Potvrde
 • Uverenja
 • Izvodi (domaći i strani)
 • Pisma preporuke
 • Sertifikati
 • ISO Sertifikati
 • Licence
 • Transkripti
 • Presude
 • Diplome
 • Radne knjižice
 • Dodaci diplomi
 • Saglasnosti
 • Dozvole
 • Apostili
 • Overe
 • Planovi i programi fakulteta
 • Ovlašćenja
 • Osiguranja
 • Svedočanstva
 • Izjave
 • Čekovi
 • Fakture
 • Listovi nepokretnosti
 • Pripravničke knjižice
 • Punomoćja
 • Rešenja
 • Potvrde o rezidentnosti (FB i Google)
 • Državljanstva
 • Sigurnonsni listovi
 • Evidencioni kartoni Biroa
 • Izveštaji o stručnoj praksi
 • Prenosi vlasništva
 • Pasoši
 • Stručna mišljenja
 • Tenderi
 • Saobraćajne kazne i prekršaji
 • Izveštaji
 • Dopisi
 • Vojne knjižice
 • CV

Medicinski i farmaceutski

 • Radovi
 • Studije
 • CRO
 • Nalazi
 • Izveštaji
 • Otpusne liste
 • Kartoni imunizacije
 • Uputstva za upotrebu medicinskih aparata
 • Uputstva za upotrebu medicinskih lekova
 • Brošure
 • Katalozi
 • Sigurnosni listovi
 • Abstrakti

Stručni prevodi iz svih oblasti

 • Radovi
 • Studije
 • Projekti
 • IPA projekti
 • Izveštaji o reviziji kontrole kvaliteta
 • Tabele

Lektura

 • Dvojezični ugovori
 • Razni tekstovi